در این وبلاگ سعی خواهد شد مطالب آموزنده و کاربردی در خصوص موضوعات ذیل ارائه گردد.
  • توسعه نیروگاه های خورشیدی در کشور
  • روش های اجرای نیروگاه های خورشیدی
  • تحلیل های اقتصادی و مالی نیروگاه های خورشیدی
  • روش های تامین مالی نیروگاه های خورشیدی
  • مدیریت پروژه نیروگاه های خورشیدی
  • نکات مهم اجرایی نیروگاه های خورشیدی
  • تعمیر و نگهداری نیروگاه های خورشیدی
  • معرفی برند های خوب نیروگاه های خورشیدی